Saturday, July 12, 2014

20091006-WN-15-Kenya Mobile Carrier Goes Green

တယ္လီဖုန္းရဲ႕ လိုင္းဆြဲအားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစတဲ့ အျပင္ FREE Hotspot ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ Hotspot တစ္ခုထဲမွာ အသံုးျပဳသူ ၁၀ေယာက္မက တစ္ၿပိဳင္တည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Network ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ Tweak တစ္ခုကို သတင္းေပးခ်င္ပါတယ္။
အဆိုပါ Tweak ကို အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ယခင္က လိုင္းမမိေသာ ေနရာမွာ လိုင္းမိလာျခင္း၊ Picture, text message တို႔ကို ေပးပို႔ရာတြင္ ျမန္ဆန္လာျခင္း၊ Data speed ကိုျမင့္တက္လာေစပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး မိမိရဲ႕ iPhone ကေနၿပီး လက္က်န္ပိုက္ဆံ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ မိနစ္၊ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ texts, data အသံုးျပဳမႈ စသည္တို႔ကိုပါ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ယခုေဖာ္ျပေပးမည့္ Tweak သည္ Official အေနႏွင့္ ထြက္ရွိမလာေသးပဲ Beta version အေနႏွင့္သာ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ အျခား Tweak မ်ားကဲ့သို႔ Cydia တြင္ Source ထည့္ၿပီး Install လုပ္႐ံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ေသးပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳကာ Menual လိုက္လုပ္ရမည့္ အဆင့္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
**အထူးမွတ္ခ်က္**
"Carrier Update Hack" ဟု အမည္ေပးထားေသာ Tweak သည္ သက္ဆိုင္ရာ Carrier တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ သီးသန္႔ လုပ္ေဆာင္ထားပါေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ မိမိအသံုးျပဳေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဖုန္းလိုင္းအတြက္ Hack ကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္၍ Install လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္...
Hack List တြင္ မပါရွိေသးေသာ ႏိုင္ငံ ဖုန္းလိုင္းမ်ားအတြက္လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းျခင္း Update လုပ္ေပးသြားပါလိမ့္မယ္...
**လိုအပ္ခ်က္**
- Jailbroken iDevice
- Flex 2 (Paid Application ONLY!!)
- iFile
iOS 7.0.x မွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး iPhone 5, 5C, 5S တို႔အတြက္ XLTE မွာ max limit 100Mbps သတ္မွတ္ထားခ်ိန္တြင္ ယခု tweak ေၾကာင့္ download speed က 150MBps အထိ ႏွင့္ upload speed က 50Mbps အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ယခု tweak ဟာ beta version ပဲရွိေသးတာေၾကာင့္ ဒီထက္မက ပိုမိုစြမ္းေဆာင္လာႏိုင္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
Features
 • Free HotSpot and Tethering
 • Boosted signal reception (greatly depends on area, coverage, and land features)
 • Boosted Data Speeds
 • Optimized QoS for overall data usage
 • Quicker LTE connection/reconnection time over 2G 1xRTT and 3G EvDO
 • Prioritization of LTE for weaker coverage areas
 • Ability to Edit APN settings
 • Ability to manually choose a carrier in the carrier selection menu
 • XLTE data indicator for Verizon LTE capable iPhones to represent their new XLTE network
 • IMS and VoLTE capabilities enabled
 • More potential roaming capabilities over CDMA and GSM networks
**လုပ္ငန္းစဥ္**
၁) ပထမဦးစြာ Cydia -> Sources -> Edit -> Add -> apt.chinasnow.net
မွတ္ခ်က္။ ။ T-Mobile User မ်ားအတြက္ icon သြင္းယူရန္ Cydia Source တြင္ cydia.myrepospace.com/iTweakiOS/ ကို သြင္းယူၿပီးေနာက္ "T-Mobile US Icons (Short)" ကို Install လုပ္ထားပါ။
၂) iPhone ကို iTunes နဲ႔ ခ်ိပ္ၿပီး BackUp လုပ္ထားပါ။ (ဤအဆင့္ကို ေက်ာ္လိုက ေက်ာ္သြားႏိုင္ပါတယ္)
၃) မိမိအသံုးျပဳေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဖုန္းလိုင္းအတြက္ Hack File ကို ဤေနရာတြင္ Download လုပ္ပါ
၄) iPhone ကို iTunes ႏွင့္ ဆက္လက္ ခ်ိပ္ဆက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (တက္လာေသာ prompts မ်ားကို ပိတ္ပါ)
၅) ယခုဆိုရင္ Custom Carrier Update လုပ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ... ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
Windows User မ်ားအတြက္:
Start -> All Programs -> Accessories -> Command Prompt ကို ဖြင့္ပါ။
Windows (64bit) အတြက္
- cd C:/Program Files (x86)/iTunes ဟု ႐ိုက္သြင္းပါ။
- ထို႔ေနာက္ iTunes.exe/setPrefInt carrier-testing 1 (ကို Copy ယူၿပီး၊ Commend Prompt တြင္ Paste ခ်ပါ)
- ENTER ေခါက္ပါ။

Windows (32bit) အတြက္

- cd C:/Program Files/iTunes ဟု ႐ိုက္သြင္းပါ။ (အထက္ပါ ပံုမ်ားအတိုင္း)
- ထို႔ေနာက္ iTunes.exe/setPrefInt carrier-testing 1 (ကို Copy ယူၿပီး၊ Commend Promt တြင္ Paste ခ်ပါ)
- ENTER ေခါက္ပါ။
Mac User မ်ားအတြက္:
- "Terminal" ကို ဖြင့္ၿပီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Bold Text ကို Terminal ထဲသို႔ Copy and Past လုပ္ပါ။
- Mac: defaults write com.apple.iTunes carrier-testing -bool TRUE
၆) အထက္ပါ အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက iTunes တြင္ ေပၚေနေသာ iPhone ကို select လုပ္ပါ။
၇) Windows အတြက္ "Shift" Key ႏွင့္ Mac အတြက္ "Option" Key ႏွင့္ တြဲကာ "UPDATE" button ကို ႏွိပ္ပါ။
၈) ထို႔ေနာက္ အဆင့္ (၃) တြင္ download လုပ္ခဲ့ေသာ Carrier Update Hack file ကို ေရြးခ်ယ္၍ 'Open' လုပ္လိုက္ပါ။
၉) အခုဆိုရင္ Carrier Update ေအာင္ျမင္စြာ သြင္းယူသြားပါၿပီ။
၁၀) အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Settings -> General -> About တြင္ Carrier version သည္ 16.x ('x' means something) အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနပါလိမ့္မည္။ Reboot လုပ္ပါ။
**အကယ္၍ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါက**
အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါက အရင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
၁) iFile (သို႔) iFun Box ကိုသံုးၿပီး var/mobile/Library/Carrier Bundles လမ္းေၾကာင္းထဲရွိ "iPhone" သို႔ "iPad" folder ကို ဖ်က္ပစ္ပါ။ (iDevice ေပၚမူတည္သည္)
၂) "Overlay" folder ကို ဖြင့္ၿပီး အတြင္းရွိ Files မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ။ (Folder ကို မဖ်က္ပါႏွင့္)
၃) Reboot (၂) ႀကိမ္ လုပ္ရပါမည္။
ပထမအႀကိမ္ Reboot လုပ္ၿပီးေနာက္ iDevice ကို cellular signal ရွာဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ၊ ေတြ႕ၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ second Reboot ျပန္လုပ္ပါ။
၄) အခုဆိုရင္ Stock settings ျပန္ျဖစ္သြားပါၿပီ
SavageBoost v1.3
Carrier Update Hack အတြက္ အျခား features မ်ားကို ထပ္မံ ပံ့ပိုးေပးေသာ "SavageBoost v1.3" ကို Flex 2 (Paid App ONLY) တြင္ ထပ္မံ download လုပ္ၿပီး Install လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
>> How To Use Flex

iOS Apps မ်ားကို Programming, Code တို႔ကို တတ္ေျမာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပဲ စိတ္ကူးရွိသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း (Customize) တို႔ကို မိမိ၏ iDevice တစ္ခုထဲမွာတင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ Flex App ေလးနဲ႔ ေတြ႕ထိေပးခ်င္ပါတယ္...
Cydia ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ App တစ္ခုျဖစ္တဲ့ "Flex" က ကိုယ္ပိုင္ mini Tweaks (Patches) မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး၊ မိမိဖန္တီးထားေသာ tweaks မ်ားကို Flex ရဲ႕ Cloud server မွာ ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါတယ္...
"Flex" ကို Update လုပ္လာခဲ့ရာတြင္ အခုဆိုရင္ iOS 7+ အတြက္ "Flex 2" အထိေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ...
"Flex" ကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ mini tweaks ေတြကို မဖန္တီးခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္မွ၊ မိမိ device ထဲမွာ install လုပ္ၿပီး သံုးေနတဲ့ Apps ေတြအတြက္ အသင့္ဖန္တီးၿပီးသား tweaks ေတြကို Free download လုပ္ၿပီး သံုးႏိုင္ပါေသးတယ္...
ဘယ္လို Tweaks မ်ိဳးေတြျဖစ္မလဲ ဆိုရင္ေတာ့...
အခ်ိဳ႕ Game ေတြအတြက္ Coins ေတြ အသင့္ထည့္ေပးထားတာမ်ိဳး၊ Apps ေတြမွာဆိုရင္ ဥပမာ YouTube က အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္ထားတာမ်ိဳး၊ Facebook ရဲ႕ sponsor post ေတြကို ေဖ်ာက္ေပးထားတာမ်ိဳး အစရွိသျဖင့္ အမ်ားႀကီး အသင့္သံုးရန္ ရွိေနပါတယ္...
Tweaks ေတြကိုလည္း တစ္ကူးတစ္က လိုက္ရွာဖို႔ မလိုပဲ မိမိ Install လုပ္ၿပီးသံုးေနတဲ့ Apps ေတြရဲ႕ Tweaks ေတြကို အလြယ္တစ္ကူ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္..
"Flex" ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္က Tweaks မ်ားေၾကာင့္ မူရင္း App မွာ ျပႆနာျဖစ္ ထိခိုက္တာမ်ိဳး လံုးဝမရွိပဲ tweaks မ်ားကို မသံုးခ်င္တဲ့ အခါမွာ Off ထားျခင္း၊ Delete လုပ္ျခင္းတို႔ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္..
"Flex" အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ Application မ်ားရဲ႕ Library ထဲထိဝင္ေရာက္ကာ မိမိျပင္ဆင္လိုေသာ အပိုင္းကို ရွာေဖြ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ patch မ်ားကို Mobile/Cydia Substrate က အလုပ္လုပ္ေပးပါတယ္။
မည္သူမဆို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားလို႔ coding ၏ အတြင္းပိုင္း နက္နက္နဲနဲ အထိေတာ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳထားပါဘူး။
Flex 2 ကို Full version အျဖစ္ Cydia တြင္ $3.99 ႏွင့္ ဝယ္ယူထား မွသာလွ်င္ Cloud section ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။ Free ကိုေတာ့ ေအာက္ပါလင္ခ့္မွာ download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္..
>> Flex 2 v1.928.deb
>> How to Install .DEB files
**Flex နဲ႔ Patch တစ္ခု ဖန္တီးၾကည့္ရေအာင္**
နမူနာအျဖစ္ YouTube App ကေန အခ်ိဳ႕ video clips မ်ားမတြက္ အသက္အရြယ္ ကန္႔ခ်က္ခ်က္ကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္မယ့္ "Patch" တစ္ခုကို ႀကိဳးစားၾကည့္ရေအာင္..
- "Flex" ၏ Patches tab ထဲမွ "+" ကိုႏွိပ္၍ YouTube App ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- "YouTube Patch" ကိုႏွိပ္၍ ႏွစ္သက္ရာ အမည္ေပးပါ။ အမည္ေျပာင္းၿပီးပါက 'Done' ႏွိပ္ပါ။
- ထိုေနာက္ "Add Units.." ႏွိပ္ပါ။
- "YouTube" ကို ဆက္ႏွိပ္ပါ။
- Search box တြင္ "adult" ဟု keyword ႏွင့္ ရွာပါ။
- "isAdultContent" ကို ေရြးၿပီး Cancel ႏွင့္ ပထမဆံုး ေနရာေရာက္ေအာင္ ျပန္သြားပါ။
- "Unit for isAdultContent" ကိုေရြးၿပီး Override Value တြင္ "FALSE" ဟုေရြးေပးလိုက္ပါ။        Patch တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ..

အခုဆိုရင္ "Patches" ထဲရွိ "YouTube" App ၏ Patch ကို အမွန္ျခစ္ေရြးေပးလိုက္ၿပီး YouTube ကို ျပန္ဖြင့္ပါက အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္သြားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္...

မိမိကိုယ္ပိုင္ ဖန္တီးထားေသာ Patches မ်ားကို Cloud section တြင္ Register ျပဳလုပ္၍ Uplode တင္ၿပီး Share ႏိုင္ပါၿပီ...
မိမိတင္လိုက္ေသာ "Patches" မ်ားကိုေတာ့ Approval က်ၿပီးမွသာ Cloud တြင္ download လုပ္ရန္ ေပၚလာပါလိမ့္မည္..
Video Tutorial ထဲတြင္လည္း "MovieBox" အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ Patch ျပဳလုပ္နည္းကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္...
Flex 2 ႏွင့္ အသံုးဝင္ေသာ mini Tweaks (Patches) မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကေစရန္ ဆႏၵျပဳလွ်က္...


Credit ; http://www.moethagyarr.info {မုိးသၾကား}


  

က်ေတာ္ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းအေပၚမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိ ေက်နပ္ပါတယ္။


အားေပးေနေသာ Mobile User အားလုံးကုိ အစဥ္ေလးစားလ်က္ပါ။

အားလုံးအတြက္ ေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါမယ္။
Posted by Kaung Htoo San On 6:21 AM No comments

0 comments:

Post a Comment

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

Blog Archive

Advertisement

Sample Text

Unordered List

  Recent Posts

  Text Widget

  Pages